Loading...
 Start Page
 
Η εταιρεία «ΠΑΛΜΟΣ Ιατρικά Εφόδια Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1985 στην Αθήνα από το Ιωάννη Λαδάκη, η πορεία του οποίου ξεκινάει το 1972, όταν εισήγαγε στην Ελλάδα το σουηδικό εμφυτεύσιμο καρδιακό βηματοδότη του οίκου ELEMA SCHONANDER, μετέπειτα St. Jude Medical.

Η εταιρεία κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα με όλο το ανθρώπινο δυναμικό της να κάνει δυναμικά άλματα και να κατακτήσει ζηλευτή θέση στην ελληνική αγορά.
Η επιτυχία αυτή οφείλεται τόσο στο ήθος, όσο και στον επαγγελματισμό & την εντιμότητα των στελεχών με στόχο την ικανοποίηση των πελατών της.

Η «PALMOS Ιατρικά Εφόδια Α.Ε.», συνεχίζοντας την δυναμική της πορεία, καθιερώνεται στο χώρο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, και κυρίως στους τομείς της καρδιοχειρουργικής, επεμβατικής καρδιολογίας και ανάνηψης, διασφαλίζοντας δυνατές συνεργασίες με μεγάλους οίκους του εξωτερικού.

Το όραμα της εταιρείας ήταν, και παραμένει πάντα, η παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, που ξεπερνούν τις προσδοκίες των πελατών της. Σύντομα η εταιρεία αποκτά μόνιμη παρουσία και στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Η εταιρεία αποφασισμένη να διατηρήσει τα υψηλά της στάνταρ επενδύει στην καινοτομία και προηγμένη τεχνολογία αφουγκραζόμενη πάντα τις ανάγκες του επιστημονικού ιατρικού χώρου στην Ελλάδα.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Πολιτική της ΠΑΛΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕ είναι η πλήρης ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της, παρέχοντας υψηλής ποιότητας και ασφάλειας προϊόντα, υποστηριζόμενα με την παροχή υπηρεσιών υψηλής στάθμης από επαρκές και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.

Βασικός στόχος είναι η διατήρηση και συνεχής βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και η συμμόρφωση με τη σχετική Νομοθεσία και τα πρότυπα EN ISO 9001:2015 & 13485:2016.

Στα πλαίσια της Πολιτικής Ποιότητας, η Διοίκηση καθορίζει βασικούς αντικειμενικούς σκοπούς, που ανασκοπούνται κατά τακτά διαστήματα και που αποβλέπουν στη:
 • Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών / προϊόντων, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος
 • Παροχή ασφαλών προϊόντων για τον επαγγελματία υγεία και τον ασθενή
 • Βελτίωση της ταχύτητας εξυπηρέτησης των πελατών
 • Βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών
 • Επιβεβαίωση ότι οι διεργασίες της εταιρείας λειτουργούν αποτελεσματικά και αποδοτικά

Για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας η εταιρεία δεσμεύεται να λειτουργεί με τις παρακάτω αρχές :
 • Πραγματική και ουσιαστική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στα πλαίσια των Προτύπων ΕΝ ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 και της σχετικής Νομοθεσίας.
 • Όλοι οι εργαζόμενοι είναι πλήρως ενημερωμένοι για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας και φροντίζουν υπεύθυνα για την εφαρμογή του, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του Υπεύθυνου Διαχείρισης Ποιότητας. Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της εργασίας του και τη συνεχή βελτίωσή της.
 • Η εταιρεία παρέχει όλα τα απαιτούμενα μέσα (εξοπλισμό, υλικά, εκπαίδευση) για την επίτευξη των στόχων ποιότητας και ασφάλειας.
 • Όλες οι ενέργειες, που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ποιότητα, προγραμματίζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες διαδικασίες, που έχουν αναπτυχθεί με βάση την κατά διεργασία προσέγγιση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Όλα τα στοιχεία ελέγχων αναλύονται και χρησιμοποιούνται στα πλαίσια μίας συνεχούς προσπάθειας διατήρησης και βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Η εταιρεία έχει ορίσει Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας, ο οποίος αναφέρεται στη Διοίκηση και έχει τη δικαιοδοσία και την οργανωτική ανεξαρτησία να εξασφαλίζει ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας λειτουργεί και τηρείται σύμφωνα με τα αναφερθέντα διεθνή Πρότυπα Ποιότητας και τη Νομοθεσία.

Για την ΠΑΛΜΟΣ Ιατρικά Εφόδια Α.Ε.

 

Άννα Λαδάκη
ΑντιπρόεδροςΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Περιβαλλοντική Πολιτική και δέσμευση της ΠΑΛΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. είναι να λειτουργεί σεβόμενη και προστατεύοντας το περιβάλλον από τις επιπτώσεις όλων των δραστηριοτήτων της, έχοντας προς τούτο εγκαταστήσει και τηρώντας ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 14001:2015, του οποίου συνεχώς βελτιώνει την αποτελεσματικότητα και την επίδοσή του.

 

Συγκεκριμένα, για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η εταιρεία δεσμεύεται να:

 

 • Παρακολουθεί συστηματικά και να εφαρμόζει τη σχετική Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία για το Περιβάλλον, καθώς και τις λοιπές απαιτήσεις που αφορούν τις δραστηριότητές της.
 • Διαθέτει όλες τις τυχόν απαιτούμενες άδειες, που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Προσδιορίζει, αναλύει και αξιολογεί τις περιβαλλοντικές πτυχές, καταβάλλοντας συνεχή προσπάθεια για τον περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον, στοχεύοντας στην αποφυγή ή ελαχιστοποίηση της ρύπανσης ή/και της υποβάθμισής του.
 • Λειτουργεί τις εγκαταστάσεις της κατά τρόπο που να στοχεύει στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων.
 • Μεριμνά για τη διαρκή εκπαίδευση, επιμόρφωση και παρακίνηση του προσωπικού της, ώστε να αποκτήσει περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και υπευθυνότητα.
 • Εκπονεί και εφαρμόζει προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητές της.
 • Ελέγχει περιοδικά την εφαρμογή όλων των μέτρων και διεργασιών, ώστε να διασφαλίζεται κατά το δυνατόν η αποτελεσματικότητά τους.
 • Ενημερώνει τους εργολάβους, προμηθευτές και συνεργάτες της, σχετικά με την Περιβαλλοντική Πολιτική και επιδιώκει την συμμόρφωσή τους σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας από τις δραστηριότητές τους κατά τη συνεργασία τους μαζί της.
 • Αξιολογεί περιοδικά τις επιδόσεις στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της, ώστε να επιτυγχάνεται διαρκής βελτίωσή τους.

 

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει ορίσει εκπρόσωπό της για την Περιβαλλοντική Διαχείριση τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος & ΥΑΕ (ΥΔΠΠΥ), που έχει την δικαιοδοσία και ευθύνη για την εφαρμογή και διατήρηση του. Στα πλαίσια αυτά, αναφέρει στη Διοίκηση σχετικά με την επίδοση του Συστήματος, περιλαμβανομένων και εισηγήσεων βελτίωσής του.

 

 

Για την ΠΑΛΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.

 

Α. Λαδάκη

Αντιπρόεδρος

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η ΠΑΛΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. αναγνωρίζει και αποδέχεται την ευθύνη να παρέχει ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας και να προλαμβάνει τραυματισμούς και ασθένειες για όλους τους εργαζόμενους, υπεργολάβους και επισκέπτες που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της, καθώς και για οποιουσδήποτε άλλους μπορεί να επηρεάζονται από τις δραστηριότητές της.

 

Η εταιρεία αναγνωρίζει την κοινωνική και οικονομική σημασία της προστασίας της υγείας και ασφάλειας όλων όσων επηρεάζονται από τις δραστηριότητές της και δεσμεύεται για την προώθηση της υγείας και ασφάλειας σε όλες τις λειτουργίες της.

 

Η παρούσα πολιτική αξιολογείται στα πλαίσια της συνολικής ανασκόπησης του Συστήματος, ώστε να διασφαλίζεται ότι επιτυγχάνονται οι σχετικοί στόχοι.

 

Οι αρχές και οι σκοποί που τίθενται όσον αφορά στην ΥΑΕ είναι:

 • Η εγκατάσταση, εφαρμογή και διατήρηση ενός Συστήματος Διαχείρισης ΥΑΕ το οποίο ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις του ISO 45001:2018, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοκανονιστικές και συμβατικές απαιτήσεις
 • Η διατήρηση του κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος με επαρκείς υποδομές ώστε να διασφαλίζεται τόσο η ασφάλεια όσο και η υγεία των εργαζομένων
 • Η παροχή και διατήρηση κατάλληλων μηχανισμών λειτουργικού ελέγχου, ώστε να προλαμβάνονται τόσο τα ατυχήματα, όσο και η κακή υγεία των εργαζομένων
 • Η διασφάλιση επαρκών πόρων για την κάλυψη των απαιτήσεων του Συστήματος, καθώς επίσης και των νομοκανονιστικών απαιτήσεων
 • Η παροχή επαρκών πληροφοριών, οδηγιών, εκπαίδευσης και επίβλεψης ώστε να καθίσταται δυνατόν οι εργαζόμενοι, υπεργολάβοι, επισκέπτες κλπ. εμπλεκόμενοι να αποφεύγουν τους κινδύνους και να είναι ενήμεροι για τις σχετικές τους ευθύνες και υποχρεώσεις
 • Ο ορισμός μετρήσιμων στόχων για την ΥΑΕ ώστε να επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης ΥΑΕ
 • Η συστηματική διαβούλευση με τους εργαζομένους και τους ορισμένους εκπροσώπους αυτών, πάνω σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη τους, τόσο σχετικά με τυχόν κινδύνους που αντιμετωπίζουν κατά την εργασία τους, όσο και με μέτρα που θα μπορούσαν να μειώσουν / εξαλείψουν τους κινδύνους αυτούς.

 

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει ορίσει εκπρόσωπό της για τη Διαχείριση της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος & ΥΑΕ (ΥΔΠΠΥ), που έχει την δικαιοδοσία και ευθύνη για την εφαρμογή και διατήρηση του. Στα πλαίσια αυτά, αναφέρει στη Διοίκηση σχετικά με την επίδοση του Συστήματος, περιλαμβανομένων και εισηγήσεων βελτίωσής του.

 

 

Για την ΠΑΛΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.

 

Α. Λαδάκη

Αντιπρόεδρος

Μακεδονομάχων 27, Αλσούπολη,
142 35 Νέα Ιωνία
Τηλέφωνο: +30 210 27 23 780
Φαξ: +30.210 27 23 309
Email: info@palmosmedical.gr

EN ISO 9001:2008

No: 01010128

EN ISO 13485:2003

No: 012100002

LIKE US       

Login / Sitemap

Copyright © 2018 - 2024 ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΦΟΔΙΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ | ΠΑΛΜΟΣ Α.Ε. Ιατρικά Εφόδια